Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Categorie: Bijbelstudie beluisteren

Over taalgebruik en naamvallen

In de Statenvertaling wordt -niet verwonderlijk- een oud-Nederlands taalgebruik gebezigd. De taal van die tijd maakte ook gebruik van naamvallen, een taaltechnisch verhaal waar we u op deze plaats niet mee willen vermoeien. De reden dat we woorden als “den” uitspreken als “de” heeft als reden dat we vandaag de dag geen naamvallen meer gebruiken. De betekenis blijft gewoon dezelfde. Het zal misschien minder gedragen klinken in de oren van sommigen, maar dat berust dan toch voornamelijk op wat men gewend is te horen. Ik ben jaren terug alweer, op nog vrij jonge leeftijd, vertrouwd geraakt met de Statenvertaling, voordien gebruikte ik de NBG’51 vertaling thuis, op school en in de kerk. Zowel de inhoud als de taal van de Statenvertaling staat nog steeds als een huis, en blijft daarom belangrijk. Ook vandaag.

Lees op de site van Trouw: Nog een oude naamval gebruiken? Een kwestie van opzoeken

Desillusie, nou nee. (of toch?)

In vervolg op wat ik eerder vandaag schreef:

Update 22:10

citaat:

Het topic ‘Gesproken Statenvertaling’ verwijderd. Initiatief op zichzelf niet verkeerd, maar de site waarop e.e.a. staat, strookt niet met de forumregels.

einde citaat.

En zo is iedereen weer gerust gesteld.

Resumerend: Dus je hele website moet eerst, zelfs om daar louter te mogen verwijzen naar de gesproken Statenvertaling, voldoen aan alle Reformatorische dogmatiek, en je mag dus niets op je site hebben wat daar niet mee strookt. Zoals gezegd was ik daar bepaald niet aangemeld met het oogmerk de Reformatorische Dogmatiek af te fakkelen. Ik constateer wel tot mijn leedwezen dat blijkbaar “de Reformatorische┬áleer” belangrijker is dan het Woord van God. Ik dacht dat de Reformatorische gezindte tegenwoordig wat bij zinnen aan het komen was,┬áaan het ontdooien was meer open stond, onder meer gezien de jongerenavonden, waar het Evangelie van de Genade┬ávan God┬áGodzijdank plaats krijgt. Maar vandaag ben ik (weer eens) geconfronteerd met het gegeven dat leringen van mensen, religie dus, ook daar, uitzonderingen daargelaten,┬ávandaag de dag nog steeds de boventoon voeren. Toch wel een beetje een desillusie..

Religie, daar houden we hier niet van, maar religieuzen blijven desondanks hartelijk welkom, en krijgen hier geen censuur.

Desillusie? Nou nee.

In mijn onbevangenheid heb ik het euvele lef gehad mezelf aan te melden voor een forum wat bedoeld is voor de Reformatorische gezindte, met als enig doel de ingesproken Statenvertaling voor het voetlicht te brengen, naar aanleiding van een openstaande vraag van een forumdeelnemer uit 2014.

Afgezien van een positieve reactie zijn er dan altijd weer, die het nodig vinden om de strijdbijl uit de kast te trekken, en in dit geval┬áte beginnen over Arminius, (kon ik in mijn concordantie niet vinden…) de “zoenende lippen”*in ons logo, de zorgwekkende artikelen (?) op deze site, en de bierglazen op de site van Hans, die de opnames van een foto voorziet en uploadt, en die behalve mijn broeder in Christus en vriend, een onmisbaar “Zwitsers Zakmes” is voor mij.

Bovendien, nu ineens,┬á”al”┬ána 2 jaar,┬ánadat ik vanmorgen deze site daar┬ákenbaar had gemaakt, komt er iemand met een link op de proppen naar een -voorzichtig gesproken-┬ánogal monotone ingesproken versie van de Statenvertaling die ik overigens nog niet kende.

Iedereen is natuurlijk vrij om te beluisteren wat men wenselijk danwel geoorloofd acht, maar ik heb niet het idee gekregen dat we nu tevergeefs aan dit project begonnen zijn. Integendeel, zou ik haast zeggen.

Dat zou de tegenstander himself natuurlijk wel goed uitkomen; hoe minder (gehoor voor het) Woord, hoe liever het hem is. De bezoekersteller liegt overigens niet, we zien dat er behoefte is aan een duidelijk gesproken Statenvertaling.

Helaas voor de scherpslijpers, maar we gaan onverdroten verder.  Waarvan akte.

*wat er overigens mis is met zoenende lippen moet u mij niet vragen…..

 

Hij moet als Koning heersen totdat…

Woorden ontlenen┬áhun betekenis aan┬áhun┬ácontext , zo ook hier in 1 Korinthe 15, een gedeelte wat in de leer van alverzoening misverstaan wordt, maar tevens levert het problemen op voor de leer van drie eenheid, die leert dat de Vader en de Zoon gelijk zijn aan elkaar.┬áIn vers 25 lees ik┬á”totdat”. Het misverstand doet de ronde┬áals zou het hier zuiver┬ágaan om een tijdsaanduiding. “Totdat” heeft hier de betekenis dat het doel bereikt zou worden, namelijk dat alle vijanden definitief onderworpen zullen zijn aan Christus. Dat is het doel van het Koningschap van de Zoon. Het Koningschap van Christus, de functie van de Koning, Zoon en de Vader, “totdat” en “allen”. ┬áEen verhelderende studie over deze zaken en meer vindt u hieronder. Afkomstig uit een┬ástudiereeks van de eerste Korinthebrief┬á(studie 41)

1 Korinthe 15:19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.
20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.
21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.
22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.
24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht.
25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.
26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.
27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.
28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

 

Voor wie werken alle dingen mee ten goede?

 Alle dingen werken mee ten goede

Te midden van een door God losgelaten wereld, zijn gelovigen in Christus gerechtvaardigd en geroepen tot zoonschap. Zij hebben een hemelse positie en toegang tot de genade troon. Voor hen laat de Heer alles, zelfs kwade dingen, meewerken ten goede. Niet omdat ze in zichzelf waarde hebben, maar omdat Hij ze veelal achteraf daartoe aan wendt. Ook eventueel lijden, dat overigens in het niet valt bij de heerlijkheid die de Zijnen met Christus zullen delen. Hij maakt die bekwaam tot dienen onder het Nieuwe Verbond. Beproeving en verzoeking gebruikt de Heer om hen op te bouwen. Wie zich in alle zwakheid en lijdzaamheid beschik baar stelt aan Hem, zal ervaren dat alles ten goede werkt. Hoeveel de gelovige van het toekomstige erfdeel zal ontvangen, is sterk afhankelijk van wat hij n├║ met het nieuwe leven in het ‘aarden vat’ doet. Ook genade moet worden geleefd. Wie onder de wet blijft leert dat niet. ÔÇÿWij weten dat dengenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede.ÔÇÖ

Deel 1


Deel 2


Deel 3

De Bijbelse waarheid over de hel

Fragment van Radio 5 met Willem Ouweneel, waarin hij naar aanleiding van een onlangs verschenen boek van Billy Graham ingaat op een impopulair onderwerp; de hel als Bijbels gegeven.

Bron:eo.nl

Op zijn 96e schreef de beroemde Amerikaanse voorganger Billy Graham nog een nieuw boek. Zijn familie had Billy gewaarschuwd: Doe het niet, schrijf nou niet je mogelijk laatste boek over zo’n negatief onderwerp. Maar het is maar gedeeltelijke negatief. Het gaat over het hiernamaals meer in het algemeen en dat past wel bij iemand die zo’n leeftijd heeft bereikt.

“Billy Graham zegt in het boek heel duidelijk: De hel is een Bijbels gegeven! Als je met die hel gaat morrelen, bedenk dan dat niemand zoveel over de hel gesproken heeft als de Here Jezus zelf. In het Matthe├╝s-evangelie kun je daar een aantal voorbeelden van vinden, daar wordt ook gesproken over het eeuwige vuur, over de eeuwige pijn, met een dikke streep onder eeuwig. Dus wat Billy Graham wil zeggen is: Mensen zorg dat je er niet komt, het is niet zozeer een hel en verdoemenispreek, neem je toevlucht tot de Here Jezus! Maar er is voor de mensen die dat categorisch weigeren, er is voor de goddelozen een eeuwige verdoemenis. Het is wel moedig dat hij dat durft te zeggen, want in protestantse kring, luthers, calvinistisch of evangelisch, zijn er vandaag heel wat stemmen van mensen die zeggen; ja dat zien we niet meer zo zitten hoor.. Of die zelfs heel uitgesproken een alverzoening leren, ze leren dan wel een hel, maar zoals een katholiek theoloog eens tegen mij zei: Ik hoop dat die uiteindelijk leeg zal zijn. En andere mensen zeggen dat iedereen uiteindelijk bekeerd zal worden, zelfs de duivel. Dan is er misschien wel een hel, maar die is dan maar tijdelijk van aard. LEES VERDER >>>

De rijke man en arme Lazarus

Werkelijk gebeurd, gelijkenis of “spotrede”?

Ik krijg regelmatig zoek hits op dit onderwerp. Dat komt waarschijnlijk omdat de strekking┬áen betekenis ervan┬ávoor veel mensen onduidelijk is. Gaat het om een werkelijke gebeurtenis, een gelijkenis, of beide, of is het zoals ik ooit hoorde┬á een “spotrede”? Hoe zit het met de overdrachtelijke betekenis ervan, de typologie anders gezegd. Hoe zit het met de toestand van de doden?┬áOnderaan staat een uitgebreide studie, 76 minuten van uw kostbare┬ávrije tijd, waarin het nodige aan de orde komt, dan bent u bijgepraat.(vJ)

Rijke man en Lazarus Gustave Dor├®

Print van Gustave Dor├® bron

Bijsluiter:
De rijke man en Lazarus (Luk.16) Op wie of wat vertrouwt u in dit leven? Dat bepaalt uw situatie in de eeuwigheid. Welvaart op aarde houdt geen belofte in voor die toekomst. Het verhaal van Jezus over de rijke man en de arme Lazarus wijst daarop. En het opent bij nadere bestudering ook de ogen voor Gods plan met volken en individuen. Wie gelooft in Jezus Christus maakt deel uit van een nieuwe, eeuwige schepping. Maar velen weigeren. Zelfs Zijn overwinning op de dood overtuigde hen niet. En u? ÔÇÿWie in Hem gelooft heeft eeuwig leven.ÔÇÖ”

Eeuwig en/of Altoos

Bijbelstudieserie over betekenis en verband van woorden als eeuwig en/of altoos. Wat zegt de Schrift erover, waar komt het zoal voor. Hoe zit de Bijbelse taal in elkaar.  Niet moeilijk gemaakt, wel duidelijk.

Bron: nbc-mp3.nl

Deel 1


Deel 2


Deel 3

Aannemen alstublieft!

Aannemen alstublieft! (Joh.1) Tot bekering komen is een actie van de mens, gebaseerd op het in hem gelegde geloof.

Een kwestie van aanpakken, aanvaarden, aannemen. Aan wie de eerste stap zet, schenkt God nieuw leven in Christus. Hem accepteren als Heer, Verlosser en Hogepriester, betekent: Zijn Woord aannemen en zich daaraan onderwerpen. De apostel Paulus onderschreef dat. Geestelijke mensen, zei hij, zijn gelovigen die het Woord hebben aangenomen en daaraan vasthouden. De boodschap van de Bijbel is dat de mens die het Evangelie heeft gehoord zich dat kan toeëigenen in geloof om vervolgens zijn hemelse positie in te nemen.

‘Allen’ als misverstand

Bijbelstudie over “Allen”, waarin de betekenis van dit woord uit de Bijbel duidelijk wordt uitgelegd.

¤äߢ░ ¤Ç╬¼╬¢¤ä╬▒

Bron: nbc-mp3.nl

Over het dikwijls in de Bijbel gebruikte woord ‘allen’ bestaan nogal wat misverstanden, terwijl dat door de context eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Het Griekse ‘ta panta’ in het Nieuwe Testament, in het Nederlands doorgaans met ‘alle dingen’ vertaald, heeft veelal betrekking op alle geestelijke zegeningen voor alle gelovigen. Het strekt zich niet uit tot degenen die dat niet zijn, blijkt bijvoorbeeld uit de brief aan de Romeinen. De prediking van het Evangelie komt neer op de uitnodiging: ‘Laat u met God verzoenen.’ Dat kan alleen door de Heere Jezus Christus. Allen die bij Hem behoren, ‘in Christus zijn’, worden eens lichamelijk opgewekt, belooft de Schrift. En z├│ zal ook het gelovige overblijfsel van Isra├½l behouden worden. Niet iedereen die ooit door het vlees bij dat volk heeft behoord, maar degenen die de Messias zullen aannemen. Dat God ooit alles in allen zal zijn, betreft ook louter degenen die door Christus deel kregen aan de nieuwe schepping. Daarbij behoren niet allen die als afstammelingen van Adam zijn gestorven. In Gods ogen is dat nu al met heel de mensheid het geval.

“Opdat Hij alle dingen vervullen zou.”

Een uitgebreide studie van 80 minuten, Mp3 – A564 – ‘Allen’ als misverstand) Hieronder te beluisteren.

Pagina 1 van 212
Alverzoening © 2016 Frontier Theme