Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Categorie: christelijk universalisme

“The Shack” en alverzoening

The Shack (het boek en onlangs de film van Paul Young) promoot Alverzoening. Het leert dat iedereen tot geloof komt, of voor of na zijn sterven, ook de duivel en zijn demonen. De Drie-eenheid als drie gescheiden personen, Adam als baby geschapen, gevoed aan Gods borst, Adam valt al groeiend in zijn denken van God af, God verwekt Eva bij Adam, als baby uit Adam geboren, Adam is oorzaak van Eva’s en satans zondeval.
Schrijver wil geen christen genoemd worden, citeert nooit(!) de Bijbel, er was geen verzoening op het kruis.
De film echter verdoezelt veel van de bijbelse dwalingen in zijn boek. Maar wie luistert, hoort de Alverzoening er overal doorheen; God oordeelt niemand, Hij is alleen liefde, er is geen eeuwige hel. Een aantrekkelijk evangelie, maar niet wat de Bijbel vertelt. Lees het dossier op vergadering.nu 

Alverzoening nader bekeken

Een paar uitstekende artikelen gelezen op bijbelengeloof.com

Alverzoening

avatar alverzoening.genade.info

De Alverzoening zegt Gods Woord te citeren, en alleen Gods Woord. Zij zeggen dat er in Gods Woord staat dat ALLE mensen behouden worden. Volgens sommigen wordt zelfs de duivel behouden! Maar staat dat ook in Gods Woord? In de studies wordt aangetoond hoe, zogenaamd aan de hand van de grondtekst, Gods Woord op enkele plaatsen aangepast wordt, waardoor er uiteindelijk geen Bijbeltekst meer heel blijft…

links openen in nieuw tabblad

De Alverzoening en het woordje “eeuwig”
De Alverzoening en het “eeuw-ige”(?) leven
De Alverzoening over de dood en de hel
De Alverzoening over de hel en de poel des vuurs
De Alverzoening en de teksten over ALLE mensen…

Gelezen op Boinnk (2)

Ik las op boinnk.nl in een terugblik op 2016  ondermeer het volgende:

“Enerzijds geloven wij van ganser harte dat deze geschapen wereld met alle mensen die daarop leven en of geleefd hebben, dat die schepping een doel heeft en dat de Schepper van dit alles, nimmer zal laten varen wat Zijn handen zijn begonnen.┬á Lange tijd hebben wij de oren laten hangen naar een groep, een leer, die de alverzoening predikt. Maar dat bleek niet alles. Wel die ÔÇÿalverzoeningÔÇÖ, die onderschrijven wij n├│g en met vuur. Maar we hebben gelukkig ook in mogen zien dat God daarbij het kwaad niet als zodanig heeft geschapen, noch dat men Hem verantwoordelijk kan stellen dat Hij de bron van het kwaad zou zijn. W├®l dat Hij, de Schepper, het kwaad, de zonde, het boze gebruikt en ook d├í├írmee tot Zijn doel komt. Dat is een feit! ┬áEn meer nog; dat Hij de dood teniet zal doen, zowel de eerste dood als de tweede dood en dat eenieder ooit zijn/haar knie├½n zal buigen voor Hem UIT VRIJE WIL! God heeft niets met willoze figuranten.┬á

Maar wat ons n├│g meer duidelijk is geworden, is dat de plaats die Christus Jezus heeft toebedeeld gekregen in die groepen die in wezen niets anders doen dan de Amerikaanse prediking van ene A.E. Knoch, ├®├®n op ├®├®n volgen en daarmee Christus Jezus op een plaats zetten die Hem onrecht aandoet. Erger; Hem kleineert. Dat inzicht hebben wij gelukkig teruggekregen; dat Hij, Christus Jezus die o.m. in Jesaja 9:5 Kind, Zoon, Heerser, Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredesvorst wordt genoemd, dat Hij niemand minder is dan onze Heer en Heiland; Christus Jezus, de veruiterlijking van de┬á Ware God, die wij ook kennen als de Vader. ( zie de Colossenbrief).”

In 2016 is er voor boinnk blijkbaar definitief een kink in de kabel gekomen in de samenwerking met Andr├® Piet van Goedbericht. Deze laatste draagt de alverzoeningsleer al jaren uit vanuit gehuurde zalen, waar hij met behulp van powerpoint presentaties en een eigen bijbelvertaling zijn theologie uiteenzet. Samen hebben ze in het verleden enkele studiedagen belegd.

Opmerkelijk dat boinnk aan de ene kant zegt nog steeds ‘de alverzoening’ uit te dragen, maar anderzijds bijhorende dogma’s als geschapen kwaad, satan als satan geschapen, Jezus niet God, de mens heeft geen vrije wil, blijkbaar losgelaten heeft. Dat laatste is winst. Toch blijft het verhaal nog steeds mank gaan; de Bijbel zegt namelijk nergens dat iedereen ooit, ┬áhetzij uit vrije wil, hetzij onder dwang, behouden zal worden. Integendeel, de tegenstanders zullen weggedaan (verdaan) worden.
Zou n├│g meer winst zijn als boinnk de onvolledige en eenzijdige prediking, boeken en leer van de Amerikaanse Dr. Stephen E. Jones ook zou durven heroverwegen in het licht van de Bijbel. (vJ)

lees ook dit

Alverzoening als splijtzwam

Het is mij meermalen opgevallen hoe rechtlijnig┬ámensen waren die deze leer “ontdekt”┬áhadden. Alle opgevoerde tegenargumenten werden ondergeschikt gemaakt aan het┬ágeloofsdogma dat God vast en zeker, hoe dan ook, ongeacht wil of geloof, alle mensen gaat redden. Ik herinner me ook verbaal geweld waarbij broeders voor rotte vis werden uitgemaakt omdat zij die nieuw ontdekte waarheid niet wilden inzien. ┬áZelfs in families en onder jarenlange vriendschappen kwam er scheiding tussen┬ávoor – en tegenstanders, hete hoofden en koude harten, met alle gevolgen en verdriet daarvan.

Iedereen die hier in zijn/haar omgeving mee te maken heeft; veel liefde, geduld en wijsheid toegewenst, ook in 2017. (vJ)

Verzoening in Christus

De verzoening in Christus, door geloof in Zijn volbrachte verlossingswerk. Wat zegt de Bijbel erover?

Gelezen op Boinnk

Vandaag voor u gelezen┬áop Boinnk, de site van Silvia Videler, die alweer wat jaartjes de leer van alverzoening met verve uitdraagt. Opmerkelijk bericht van huisevangelist Cor van Ruitenbeek, waarin┬áwordt afgerekend met een paar dogma’s die in bepaalde kringen des alverzoeners met hand en tand worden verdedigd. Het gaat met name hierover:

  • het idee van een geschapen satan als uitvoerder van Gods duistere plannen
  • het idee dat het kwaad door God gewild, bedacht, geschapen zou zijn als noodzakelijke achtergrond voor Zijn goedheid

Punten die ik enige jaren terug ook met de hoofdredactie van┬áBoinnk besproken heb, die tot mijn blijde verrassing onderstaand bericht geplaatst heeft. Geweldig dat de Schrift voorang krijgt boven enkele hardnekkige alverzoeningsdogma’s.

Als je dit leest Cor, je bent op de goede weg. :-D

(meer…)

De leer van alverzoening…misleiding en dwaling

Maakt het uit of je gelooft, en wat ? Moet God het doen, of hebben wij mensen eigen verantwoordelijkheid gekregen? Geeft de Bijbel reden om te geloven “dat het met iedereen (uiteindelijk) goed komt”? Hoe zit het met de dogma’s van de leer der alverzoening?

'Geloof' in van Dale Nieuw Woordenboek der Nederlandsche taal, 1872

Dit onderwerp wordt op talloze websites waarop deze besproken, er is al veel over gepubliceerd Het nodige heb ik in de loop van de tijd gelezen. Een tweetal artikelen beiden van de hand van drs Piet Guijt waren nieuw voor mij, zonet gelezen op de website van Stichting Promise. Veel vragen en onduidelijkheden worden helder uiteengezet. Ter informatie een beknopte samenvatting en verwijzingen.

1 Alverzoeningsleer: een zeer geraffineerde misleiding

Het is bekend dat de boze probeert om met allerlei leugens en dwaalleringen christenen te misleiden. Elke verkeerde uitleg of interpretatie van Bijbelteksten ontneemt het zicht op een goed verstaan van de Bijbel. De indruk bestaat dat de alverzoeningsleer steeds meer ingang vindt, want een begrip als de eeuwigdurende hel of de poel des vuurs waarover de Bijbel spreekt wordt ÔÇÿniet meer van deze tijdÔÇÖ geacht. Lees verder>>>

2 Afrekenen met dwalingen van de alverzoeningsleer

We zullen in dit document van Promise meer in detail ingaan op alle 45 gestelde vragen, die te vinden zijn op een internetsite (19), geschreven door GoedBericht, de stichting die zich bezighoudt met de verkondiging van de alverzoeningsleer. Woordvoerder Andr├® Piet van deze stichting (die zich bezighoudt met de verkondiging van de alverzoeningsleer) probeert een aantal bezwaren tegen deze alverzoeningsleer te kunnen weerleggen. Lees verder>>>

 

 

Wat zegt de Schrift over “alverzoening”?

De prediking van de redding van allen, zonder heel in het bijzonder de nadruk te leggen op de verschrikkelijke gevolgen van ongeloof en tegenstand, is zeer gevaarlijk voor de mensen in het algemeen, want het voert hen af van de noodzakelijkheid der bekering: God is liefde zegt men dan, alles komt vanzelf, in orde. De grote ernst der zonde wordt voorbijgezien, en dan ook het grote werk van Christus aan het kruis. De natuurlijke mens vraagt niet beter dan te worden gerust gesteld, en een dergelijk ,,evangelie” vindt dan ook veel bijval. Verwachten we dan dat men zich uit vrees zal bekeren? Dit zou geen ware bekering zijn.’We leggen er de nadruk op, dat de Schrift zowel van Gods gerechtigheid spreekt als van Gods liefde, en ” te beginnen bij Adam ” er steeds op wijst hoe ernstig de gevolgen zijn van de zonde, namelijk de weerstand of de tegenstand t.o.v. God. De mens moet, door Gods Woord, in de eerste plaats overtuigd worden van zonde; doch, indien men bijna uitsluitend verwijst naar Gods liefde, zal dit doel meestal niet bereikt worden. Een dergelijk eenzijdig “evangelie” is even verkeerd als het te uitsluitend verwijzen naar Gods gerechtigheid en oordeel. Ook hier moet er evenwicht zijn.

 

door S. van Mierlo

Inleiding

In oude tijden, toen de boekdrukkunst nog niet bestond, konden weinige mensen zelf kennis nemen van de Schrift. Daarbij waren de meeste weinig ontwikkeld. Zelfs de “geestelijken”, die door de Kerk belast waren met het onderricht van het volk, hadden slechts zeer vage en gebrekkige notities. Men kan begrijpen dat in dergelijke omstandigheden de noodlottige gevolgen van de zonde op zeer naïeve en realistische wijze werden voorgesteld. Zo sprak men van een hels vuur waarin de zondaars eeuwig zouden onderworpen zijn aan verschrikkelijke folteringen. Zelfs de meer ontwikkelde kerkelijke overheden meenden dat die pijniging geen einde zou hebben, en door de macht van de overlevering is deze gedachte nu nog in zwang. Een meer aandachtig onderzoek der Schrift, heeft velen echter leren inzien, dat – alhoewel Gods geschreven Woord inderdaad leert, dat zij die God blijven weerstaan, die volharden in een bewuste vijandschap t.o.v. God, er de verschrikkelijke gevolgen van zullen dragen – er toch geen sprake is van eindeloze foltering. Steunende, onder meer, op 1 Kor. 15 : 28: “opdat God zij alles in allen” kan men de nieuwere opvattingen in twee groepen verdelen:

1. De onbekeerlijke bewuste tegenstanders zouden in de “poel des vuurs” vernietigd worden, want het ware leven is slechts mogelijk door een geloofsgemeenschap met Christus.
2. Zij, die in de “poel des vuurs”geworpen worden, zouden toch nog behouden worden. In dit tweede geval kan men spreken van “alverzoening”.

Waar dit geschrift meer in het bijzonder tot doel heeft te onderzoeken wat de Schrift leert aangaande “alverzoening”, bepalen we ons er hier toe slechts een enkel woord te zeggen over de eerste opvatting. We menen dat het voornaamste argument tegen die mening is, dat alle mensen geschapen zijn om Gods beeld te zijn en dat men daarom moeilijk kan aanvaarden, dat God dergelijke schepselen zou teniet doen. Voor wat betreft het begrip “alverzoening”, is het nodig met grote aandacht na te gaan op welke wijze die verzoening gerealiseerd wordt. Inderdaad, zoals dat dikwijls gebeurt, kan de ijver om zich te verzetten tegen een verkeerde opvatting (hier de altijddurende folteringen in de “hel”) leiden tot een ander uiterste, dat evenmin schriftuurlijk is.

We willen thans niet ingaan op de bepaalde Godlasterende en anti-schriftuurlijke beschouwingen van sommigen, die niet alleen ijveren voor hun opvatting over de alverzoening, doch daarbij beweren dat God de zonde in de schepping heeft gebracht om Zijn liefde te kunnen bewijzen; dat de mens eigenlijk geen vrijheid en verantwoordelijkheid heeft, en dat noch Christus, noch de Heilige Geest naar hun wezen God zijn.

We zullen vooral rekening houden met de gedachten van anderen, die ook ijverige voorstanders zijn van hetgeen ze “alverzoening”noemen, doch die niet tot dergelijke afschuwelijke opvattingen werden verleid.

>>>>>Lees verder in de pdf<<<<<

Pagina 1 van 512345
Alverzoening © 2016 Frontier Theme