Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Categorie: gratis e-book

Wat zegt de Schrift over “alverzoening”?

De prediking van de redding van allen, zonder heel in het bijzonder de nadruk te leggen op de verschrikkelijke gevolgen van ongeloof en tegenstand, is zeer gevaarlijk voor de mensen in het algemeen, want het voert hen af van de noodzakelijkheid der bekering: God is liefde zegt men dan, alles komt vanzelf, in orde. De grote ernst der zonde wordt voorbijgezien, en dan ook het grote werk van Christus aan het kruis. De natuurlijke mens vraagt niet beter dan te worden gerust gesteld, en een dergelijk ,,evangelie” vindt dan ook veel bijval. Verwachten we dan dat men zich uit vrees zal bekeren? Dit zou geen ware bekering zijn.’We leggen er de nadruk op, dat de Schrift zowel van Gods gerechtigheid spreekt als van Gods liefde, en ” te beginnen bij Adam ” er steeds op wijst hoe ernstig de gevolgen zijn van de zonde, namelijk de weerstand of de tegenstand t.o.v. God. De mens moet, door Gods Woord, in de eerste plaats overtuigd worden van zonde; doch, indien men bijna uitsluitend verwijst naar Gods liefde, zal dit doel meestal niet bereikt worden. Een dergelijk eenzijdig “evangelie” is even verkeerd als het te uitsluitend verwijzen naar Gods gerechtigheid en oordeel. Ook hier moet er evenwicht zijn.

 

door S. van Mierlo

Inleiding

In oude tijden, toen de boekdrukkunst nog niet bestond, konden weinige mensen zelf kennis nemen van de Schrift. Daarbij waren de meeste weinig ontwikkeld. Zelfs de “geestelijken”, die door de Kerk belast waren met het onderricht van het volk, hadden slechts zeer vage en gebrekkige notities. Men kan begrijpen dat in dergelijke omstandigheden de noodlottige gevolgen van de zonde op zeer naïeve en realistische wijze werden voorgesteld. Zo sprak men van een hels vuur waarin de zondaars eeuwig zouden onderworpen zijn aan verschrikkelijke folteringen. Zelfs de meer ontwikkelde kerkelijke overheden meenden dat die pijniging geen einde zou hebben, en door de macht van de overlevering is deze gedachte nu nog in zwang. Een meer aandachtig onderzoek der Schrift, heeft velen echter leren inzien, dat – alhoewel Gods geschreven Woord inderdaad leert, dat zij die God blijven weerstaan, die volharden in een bewuste vijandschap t.o.v. God, er de verschrikkelijke gevolgen van zullen dragen – er toch geen sprake is van eindeloze foltering. Steunende, onder meer, op 1 Kor. 15 : 28: “opdat God zij alles in allen” kan men de nieuwere opvattingen in twee groepen verdelen:

1. De onbekeerlijke bewuste tegenstanders zouden in de “poel des vuurs” vernietigd worden, want het ware leven is slechts mogelijk door een geloofsgemeenschap met Christus.
2. Zij, die in de “poel des vuurs”geworpen worden, zouden toch nog behouden worden. In dit tweede geval kan men spreken van “alverzoening”.

Waar dit geschrift meer in het bijzonder tot doel heeft te onderzoeken wat de Schrift leert aangaande “alverzoening”, bepalen we ons er hier toe slechts een enkel woord te zeggen over de eerste opvatting. We menen dat het voornaamste argument tegen die mening is, dat alle mensen geschapen zijn om Gods beeld te zijn en dat men daarom moeilijk kan aanvaarden, dat God dergelijke schepselen zou teniet doen. Voor wat betreft het begrip “alverzoening”, is het nodig met grote aandacht na te gaan op welke wijze die verzoening gerealiseerd wordt. Inderdaad, zoals dat dikwijls gebeurt, kan de ijver om zich te verzetten tegen een verkeerde opvatting (hier de altijddurende folteringen in de “hel”) leiden tot een ander uiterste, dat evenmin schriftuurlijk is.

We willen thans niet ingaan op de bepaalde Godlasterende en anti-schriftuurlijke beschouwingen van sommigen, die niet alleen ijveren voor hun opvatting over de alverzoening, doch daarbij beweren dat God de zonde in de schepping heeft gebracht om Zijn liefde te kunnen bewijzen; dat de mens eigenlijk geen vrijheid en verantwoordelijkheid heeft, en dat noch Christus, noch de Heilige Geest naar hun wezen God zijn.

We zullen vooral rekening houden met de gedachten van anderen, die ook ijverige voorstanders zijn van hetgeen ze “alverzoening”noemen, doch die niet tot dergelijke afschuwelijke opvattingen werden verleid.

>>>>>Lees verder in de pdf<<<<<

E-books universalisme

Google Books is inmiddels een gigantische online bibliotheek geworden, waar van alles en nog wat te lezen is. Het leuke van oude uitgaven is dat er geen copyrights meer op rusten. Dat maakt het voor ons dan weer makkelijker om even een paar linkjes te plaatsen, gratis leesvoer ;-)

Bijbelstudie? De Trommius concordantie

Trommius concordantie online

Een dankbaar en veelgebruikt hulpmiddel voor offline Bijbelstudie. Ik heb een vergeelde uitgave in de kast staan, maar dus ook, hagelwit, online en als pdf te downloaden via Google. Hier de pdf editie van 1938 en deze pdf is editie 1981.


 Lees meer over deze concordantie >>>

Inspiratie en gezag van de Bijbel

┬áÔÇÿGod heeft zeker wel gezegd …?ÔÇÖ (Gen. 3:1)

open Bijbel
Het is nodig aandacht aan dit onderwerp te besteden, althans voor degenen voor wie de Bijbel en zijn boodschap ter discussie staat. Uit eigen ervaring weet ik hoe zeer er gerommeld wordt aan de betrouwbaarheid van de Bijbel als geheel. Getwijfeld wordt aan de doorgifte daarvan door de eeuwen heen, en er onder invloed van allerlei wind van leer de Bijbelse waarheid im frage wordt gestellt; of erger nog wordt wegverklaard of tegengesproken. Ik ben ervan overtuigd dat de Bijbelse waarheid getrouw genoeg* tot ons komt in de ons beschikbare Bijbelvertalingen. Natuurlijk is er genoeg te zeggen over de keuze van grondteksten, vertaalprincipe en methodiek etc.etc. en is de ene vertaling zeker beter dan de andere, maar dat is niet het onderwerp. Onze Bijbel is betrouwbaar. Ikzelf heb het volgende ontdekt: Alleen een afwijkende leer heeft een afwijkende vertaling nodig. (vJ)

* Betrouwbaar, genoeg om tot kennis van de waarheid te komen, God zelf bewaart en bewaakt Zijn Woord.

Download boek (.doc) inspiratie gezag bijbel

Woord vooraf

Het thema van de inspiratie en het gezag van de Heilige Schrift is een van de belangrijkste onderwerpen voor de christen. De waarheden be┬¡treffende God, Christus en het heil zijn zeker van allesoverheersende betekenis. Maar hoe kunnen we deze waarheden anders kennen dan alleen door de Heilige Schrift? Men zou kunnen zeggen, dat de inspi┬¡ratie van de Schrift in dit opzicht het eerste van alle dogmaÔÇÖs is: als de bijbel werkelijk van God komt, aan Hem zijn gezag ontleent en geheel binnen het bereik van de mens gesteld is, dan rust de gehele geopen┬¡baarde godsdienst op een vaste grondslag. Als daarentegen de inspiratie twijfelachtig is of slechts bepaalde gedeelten betreft of zich wijzigt naar gelang van de ervaring en de mening van de lezer of de prediker, dan wankelt alles. Als men een groot deel van de bijbel het vertrouwen niet waardig acht, dan verwerpt men niet alleen het getuigenis van de heilige schrijvers en van Christus zelf, maar dan trekt men ook hun waarachtigheid en hun zedelijke onkreukbaarheid in twijfel.

Het vraagstuk van de inspiratie is tegenwoordig meer dan ooit het terrein geworden waar de grote theologische strijd zich afspeelt. De allereerste aanval van de verleider was reeds gericht op het Woord: ÔÇÿGod heeft zeker wel gezegd …?ÔÇÖ (Gen. 3:1). Niettemin heeft de Kerk, evenals de synagoge, de bijbel gehouden voor wat hij pretendeert te zijn: het Woord van God. Gedurende de laatste twee eeuwen zijn de aanvallen op de bijbel steeds heviger geworden. We beleven ongetwij┬¡feld nu de tijd waarvan Paulus zegt: ÔÇÿElk Schriftwoord is van God ingegeven … Verkondig het woord … Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels kerenÔÇÖ. (2 Tim. 3:16; 4:3, 4).

Het komt allemaal neer op de vraag aangaande de waarheid. Kunnen wij met Christus zeggen ÔÇÿUw woord is de waarheidÔÇÖ (Joh. 17:17), of zullen wij ons met Pilatus afvragen: ÔÇÿWat is waarheid?ÔÇÖ (18:38).

Het doel van dit boek is in de eerste plaats te onderzoeken wat de Heilige Schrift zelf zegt over de openbaring en over haar eigen inspiratie, om dan bij de vermelding van hetgeen Christus en de kerk van alle eeuwen van haar getuigd hebben in het kort enkele theorie├½n samen te vatten die over haar in omloop zijn gebracht; en om tenslotte op de bovennatuurlijke kenmerken te wijzen die getuigen van de goddelijke oorsprong van de bijbel en die zijn soeverein gezag staven. Wij verontschuldigen ons, dat we soms in herhalingen zullen moeten vervallen, omdat bepaalde teksten of argumenten betrekking hebben op meer dan ├®├®n gedeelte van onze studie. Soms is dit ook een gevolg van het feit, dat we elk hoofdstuk min of meer als ├®├®n geheel hebben beschouwd, met het doel om persoonlijke studie of groepsstudie te vergemakkelijken.

Moge de wonderbare waarheid van de bijbel de lezers van dit werk zo overtuigend voor ogen komen te staan, dat van hen gezegd kan worden wat Paulus destijds over de Thessalonicenzen schreef … ÔÇÿWij danken God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooftÔÇÖ. (1 Thess. 2:13).

Fundamentele geloofsvragen

Recent kwam ik deze website tegen: Het calvinisme en de Bijbel. Deze site is de neerslag van een boek wat geschreven is om degenen die in het calvinistische denken zijn vastgeroest een Bijbelse handreiking te doen. Lees achtergrond Het behandelt misverstanden die met name in protestantse en gereformeerde hoek al heel lang worden verkondigd. Je zou het ook fundamentele geloofsvragen kunnen noemen.

Johannes Calvijn

Vragen, die zolang er christenen zijn, al voor onzekerheid, verwarring en verdeeldheid zorgen, zoals bijvoorbeeld

  • Hoe zit het met de onmacht van de mens?
  • “Hoe zit het met verharding?”
  • “Voor wie is Christus gestorven?”
  • “Uitverkiezing”
  • “Is geloof een gave?”
  • “Geloof en bekering”
  • “Zekerheid van behoud
  • Gods soevereiniteit en de wil van de mens

Dit boek is onderverdeeld in 12 hoofdstukken en een appendix. Het is een uitgebreid werk van 300 pagina’s

Downloaden van het hele boek, of per hoofdstuk, kan zowel in .doc als .pdf via bovengenoemde site. Voor de prijs, Ôé¼0,- om precies te zijn, hoef je het in ieder geval niet te laten liggen.

Het is opmerkelijk dat meerdere leerstellingen van het calvinisme vandaag de dag nog steeds geleerd worden in kringen waar je dat helemaal niet zou verwachten.

Alverzoening © 2016 Frontier Theme