Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Inspiratie en gezag van de Bijbel

┬áÔÇÿGod heeft zeker wel gezegd …?ÔÇÖ (Gen. 3:1)

open Bijbel
Het is nodig aandacht aan dit onderwerp te besteden, althans voor degenen voor wie de Bijbel en zijn boodschap ter discussie staat. Uit eigen ervaring weet ik hoe zeer er gerommeld wordt aan de betrouwbaarheid van de Bijbel als geheel. Getwijfeld wordt aan de doorgifte daarvan door de eeuwen heen, en er onder invloed van allerlei wind van leer de Bijbelse waarheid im frage wordt gestellt; of erger nog wordt wegverklaard of tegengesproken. Ik ben ervan overtuigd dat de Bijbelse waarheid getrouw genoeg* tot ons komt in de ons beschikbare Bijbelvertalingen. Natuurlijk is er genoeg te zeggen over de keuze van grondteksten, vertaalprincipe en methodiek etc.etc. en is de ene vertaling zeker beter dan de andere, maar dat is niet het onderwerp. Onze Bijbel is betrouwbaar. Ikzelf heb het volgende ontdekt: Alleen een afwijkende leer heeft een afwijkende vertaling nodig. (vJ)

* Betrouwbaar, genoeg om tot kennis van de waarheid te komen, God zelf bewaart en bewaakt Zijn Woord.

Download boek (.doc) inspiratie gezag bijbel

Woord vooraf

Het thema van de inspiratie en het gezag van de Heilige Schrift is een van de belangrijkste onderwerpen voor de christen. De waarheden be┬¡treffende God, Christus en het heil zijn zeker van allesoverheersende betekenis. Maar hoe kunnen we deze waarheden anders kennen dan alleen door de Heilige Schrift? Men zou kunnen zeggen, dat de inspi┬¡ratie van de Schrift in dit opzicht het eerste van alle dogmaÔÇÖs is: als de bijbel werkelijk van God komt, aan Hem zijn gezag ontleent en geheel binnen het bereik van de mens gesteld is, dan rust de gehele geopen┬¡baarde godsdienst op een vaste grondslag. Als daarentegen de inspiratie twijfelachtig is of slechts bepaalde gedeelten betreft of zich wijzigt naar gelang van de ervaring en de mening van de lezer of de prediker, dan wankelt alles. Als men een groot deel van de bijbel het vertrouwen niet waardig acht, dan verwerpt men niet alleen het getuigenis van de heilige schrijvers en van Christus zelf, maar dan trekt men ook hun waarachtigheid en hun zedelijke onkreukbaarheid in twijfel.

Het vraagstuk van de inspiratie is tegenwoordig meer dan ooit het terrein geworden waar de grote theologische strijd zich afspeelt. De allereerste aanval van de verleider was reeds gericht op het Woord: ÔÇÿGod heeft zeker wel gezegd …?ÔÇÖ (Gen. 3:1). Niettemin heeft de Kerk, evenals de synagoge, de bijbel gehouden voor wat hij pretendeert te zijn: het Woord van God. Gedurende de laatste twee eeuwen zijn de aanvallen op de bijbel steeds heviger geworden. We beleven ongetwij┬¡feld nu de tijd waarvan Paulus zegt: ÔÇÿElk Schriftwoord is van God ingegeven … Verkondig het woord … Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar, omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels kerenÔÇÖ. (2 Tim. 3:16; 4:3, 4).

Het komt allemaal neer op de vraag aangaande de waarheid. Kunnen wij met Christus zeggen ÔÇÿUw woord is de waarheidÔÇÖ (Joh. 17:17), of zullen wij ons met Pilatus afvragen: ÔÇÿWat is waarheid?ÔÇÖ (18:38).

Het doel van dit boek is in de eerste plaats te onderzoeken wat de Heilige Schrift zelf zegt over de openbaring en over haar eigen inspiratie, om dan bij de vermelding van hetgeen Christus en de kerk van alle eeuwen van haar getuigd hebben in het kort enkele theorie├½n samen te vatten die over haar in omloop zijn gebracht; en om tenslotte op de bovennatuurlijke kenmerken te wijzen die getuigen van de goddelijke oorsprong van de bijbel en die zijn soeverein gezag staven. Wij verontschuldigen ons, dat we soms in herhalingen zullen moeten vervallen, omdat bepaalde teksten of argumenten betrekking hebben op meer dan ├®├®n gedeelte van onze studie. Soms is dit ook een gevolg van het feit, dat we elk hoofdstuk min of meer als ├®├®n geheel hebben beschouwd, met het doel om persoonlijke studie of groepsstudie te vergemakkelijken.

Moge de wonderbare waarheid van de bijbel de lezers van dit werk zo overtuigend voor ogen komen te staan, dat van hen gezegd kan worden wat Paulus destijds over de Thessalonicenzen schreef … ÔÇÿWij danken God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord Gods van ons hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, wat het inderdaad is, als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooftÔÇÖ. (1 Thess. 2:13).

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme