Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Nederlands gereformeerde kerk en alverzoening

Het duurde even voordat de strekking van dit nieuws volledig tot me was doorgedrongen, maar het is mij bekend dat ds. Fred Blokhuis al wat jaren voor de alverzoenings parochie preekt. Stichting Inperspectief van Wim Hoogendijk fungeert ook als doorgeefluik voor dergelijke preken. Dat ds. Blokhuis ook doceert aan de predikantenopleiding was mij ontgaan. Het nieuws dat ds. Jack Plantinga bezwaren had, vernamen we eerder al via CIP. Ook binnen de Nederlands gereformeerde kerk blijkt de leer van alverzoening als splijtzwam te fungeren. Hieronder een gedeelte van de site alverzoening.webs.com (vJ)
Het volgende is een brief aan de Nederlands Gereformeerde Kerken betreffende  mijn (J. Plantinga) onttrekking op 1-3-2016 als emeritus predikant van dit kerkgenootschap.
 
1 april 2016
De kerk is mij lief.  De Waarheid nog meer.

Waarom dit schrijven

Ds. van der Velde schrijft aan mijn vriend (diegene die de e-mail aan mij doorstuurt) en refereert aan de volgende ingezonden brief in het Nederlands Dagblad.

Ds. van der Velde┬ázegt hierover: “Ik ben er blij mee [?]┬áomdat ik ook verbijsterd ben over de manier waarop Jack onze kerken verliet. Zo doe je dat niet wanneer je echt meeleeft en hart hebt voor een gemeenschap.”

Eerst dacht ik, na meerdere beschuldigingen aan mijn adres en een verdraaiing van mijn standpunt in media en brieven alsmede┬áeen karaktermoord, -ik dacht: ‘wisdom is keeping your mouth shut’. Echter, nadat ik ds. Van der Velde belde en hij meldde dat over mij (niet met mij) gesproken werd (in negatieve zin) in de predikantencontacten en na meerdere vragen van anderen (zelfs uit Zuid-Afrika, waar het ook in de media terechtkwam), ben ik tot de conclusie gekomen: ‘wisdom is saying it’. Dit, mede omdat het om een gewichtige zaak gaat; iets waardoor┬ágemeenteleden misleid kunnen worden. En wat is de misleiding? Een klip en klare┬áaanhangen en verdediging┬ávan alverzoening┬á(of in ieder geval het toelaatbaar achten daarvan)┬áen de daaraan gerelateerde geloofsartikelen; en zeggen dat het niet zo is. Of, om het anders te duiden, zeggen dat┬á’Christus die het al verzoent’, niet hetzelvde is als┬áalverzoening. ‘A rose by any other name is still a rose’. Een neo-orthodoxe┬áBarthiaanse dialectische verzoeningsgedachte┬á(wellicht gebaseerd op een Barthiaanse dialectische Schriftopvatting) is niet minder een alverzoeningsgedachte (zie artikel in┬áOpbouw). Ik meen dat dit een on-“heilzame verwarring” teweeg brengt.

Wanneer is te veel te veel?

Wat is het kantelpunt? Wanneer wordt een beslissing genomen om lid te worden van een ander kerkgenootschap? Is het als een atheïstische predikant boeken schrijft om atheïsme te promoten? Of als een predikant boeken schrijft om aan te tonen dat Jezus niet een historisch figuur was? Of als dit soort opvattingen alleen maar toelaatbaar worden geacht? Of, misschien als je verplicht financieel moet bijdragen om een professor in de theologie te ondersteunen die toekomstige predikanten opleidt in de leer dat de mens God heeft geschapen? En wat, als je lid bent van een kerkgenootschap met een presbyteriaanse kerkstructuur, waar deze dingen spelen, maar in je eigen plaatselijke kerk het wel mee valt? Wat is dan het kantelpunt? Geen eenvoudige vragen om te beantwoorden.

Nu ziet iedereen wel dingen in de kerken waarvan hij of zij┬ádenkt, dit is niet goed, maar niet direct ziet als reden om de kerk te verlaten. Ik ook. Dingen zoals de keuze van een Bijbelvertaling, dood in de wereld voordat zonde in de wereld kwam, vooronderstelde wedergeboorte in plaats van veronderstelde wedergeboorte, vrouw in het ambt, eenzijdige prediking en kerkvisie, hermeneutische opvattingen die te maken hebben met een ‘rand’ aan de schrift;┬áandere opvattingen over homoseksualiteit, samenwonen, doop en verbond, geestelijke gaven, etc.; en deze opvattingen┬ámet allerlei nuances en accenten en┬áverschillen op diverse┬álocaties.

Mijn onttrekking

Voor mij was de emmer redelijk vol, maar toen kwamen er enkele spreekwoordelijke druppels, en heb ik de kerkenraad van de NGK te Kampen een brief geschreven:

.

———————————————————————————————————————————————

Aan: de leden van de Kerkenraden van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Kampen,
18 augustus 2015


Geachte Broeders en Zusters,

Enkele jaren geleden┬á heb ik in een gesprek met een vertegenwoordiging van de kerkenraad┬á aangegeven dat ik in overweging neem om mijn lidmaatschap van de Nederlands Gereformeerde Kerken te be├½indigen.┬á Ik heb toen enkele redenen genoemd. Mijn beslissing is gebaseerd op een cumulatie van redenen waarbij enkele zwaarwegende ontwikkelingen in de Nederlands Gereformeerde Kerken de spreekwoordelijke druppel zijn, zoals het toelaatbaar achten (niet hetzelfde als het er mee eens zijn) van de leer van de alverzoening (en de daarbij behorende opvattingen over God, verzoening, vagevuur, zonde, geloof, gerechtigheid, belijdenisgeschriften, eeuwigheid, etc.┬á(zie voorbeeld: audio 1 en audio 2┬á en link)). Dat deze leer ook ‘toegelaten’ wordt in de opleiding van predikanten in de NGK maakt de situatie des te schrijnender.┬á
Mijn mededeling in genoemd gesprek is, kennelijk, voor kennisgeving aangenomen.
 
Echter, om ‘zo maar’ de kerk waarvan ik predikant (emeritus) ben te verlaten, en om ‘zo maar’ na 38 jaar dienstbaar te zijn als predikant binnen de NGK, de kerk vaarwel te zeggen, lijkt mij niet de koninklijke weg. Ik heb vanwege die reden een verzoek gedaan aan de voorzitter van de kerkenraad om verantwoording af te leggen over┬á mijn beslissing bij de voltallige kerkenraad. Echter, het was gemeend dat het niet wenselijk was dat ik een “podium” hiervoor zou krijgen. De optie om een formele route te volgen door briefwisseling lijkt mij niet wenselijk. Ook een herhaling van het eerste gesprek met een vertegenwoordiging van de kerkenraad als alternatief voor een verantwoording afleggen bij de kerkenraad lijkt mij weinig zinvol.
Ik verzoek u om mijn lidmaatschap te beëindigen op 1 september 2015.

Ik verzoek u de noodzakelijke administratieve maatregelen te nemen, alsook de kerk(en) hieromtrent te informeren.

Ik verzoek u  de regio te informeren over mijn bereidheid om in een van de regiovergaderingen verantwoording af te leggen over mijn beslissing.

Met hoogachting,
J. Plantinga

————————————————————————————————————————————————–

Enkele opmerkingen over deze brief.┬áLet wel, dit is een bekendmaking van mijn onttrekking met enkele redenen daarvoor, en geen klacht of bezwaarschrift, en al helemaal geen bezwaar of klacht tegen een persoon of een opleiding. Als er impliciet wel sprake zou zijn van een aanklacht dan is dat NIET tegen een persoon of opleiding, maar tegen de ÔÇ£ontwikkelingen in de Nederlands Gereformeerde KerkenÔÇØ. Ik spreek van ÔÇ£enkele (voor mij) zwaarwegende ontwikkelingenÔÇØ en ik noem daarvan ├®├®n onderwerp (alverzoening) met ├®├®n voorbeeld (de┬áaudio fragmenten).

Nog iets over het ÔÇ£zo maarÔÇØ. Vooraf gaan vele jaren van zorg over diverse zaken. Over alverzoening betreft dit ca. 7 jaar, sinds openlijk ‘reclame’ voor deze opvatting werd gemaakt via het internet en een predikant met deze opvatting docent werd op de predikantenopleiding. Vragen (geen klachten) in een rondvraag bij de docentenvergadering en bestuursvergadering van het Seminarie ca. 6 jaar geleden over pluriformiteit in de NGK (zie ook: Onderweg), in dit geval dat ik als docent een andere opvatting over alverzoening heb dan een collega docent, werden beantwoord met de opmerking dat er nu eenmaal verschillende opvattingen zijn in de kerken, zoals dat ook is met visies over Isra├½l. Dat moet kunnen was de mening.

Lees verder >>>

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme