Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

Tag: gevolgen alverzoening

Alverzoening als splijtzwam

Het is mij meermalen opgevallen hoe rechtlijnig┬ámensen waren die deze leer “ontdekt”┬áhadden. Alle opgevoerde tegenargumenten werden ondergeschikt gemaakt aan het┬ágeloofsdogma dat God vast en zeker, hoe dan ook, ongeacht wil of geloof, alle mensen gaat redden. Ik herinner me ook verbaal geweld waarbij broeders voor rotte vis werden uitgemaakt omdat zij die nieuw ontdekte waarheid niet wilden inzien. ┬áZelfs in families en onder jarenlange vriendschappen kwam er scheiding tussen┬ávoor – en tegenstanders, hete hoofden en koude harten, met alle gevolgen en verdriet daarvan.

Iedereen die hier in zijn/haar omgeving mee te maken heeft; veel liefde, geduld en wijsheid toegewenst, ook in 2017. (vJ)

Nederlands gereformeerde kerk en alverzoening

Het duurde even voordat de strekking van dit nieuws volledig tot me was doorgedrongen, maar het is mij bekend dat ds. Fred Blokhuis al wat jaren voor de alverzoenings parochie preekt. Stichting Inperspectief van Wim Hoogendijk fungeert ook als doorgeefluik voor dergelijke preken. Dat ds. Blokhuis ook doceert aan de predikantenopleiding was mij ontgaan. Het nieuws dat ds. Jack Plantinga bezwaren had, vernamen we eerder al via CIP. Ook binnen de Nederlands gereformeerde kerk blijkt de leer van alverzoening als splijtzwam te fungeren. Hieronder een gedeelte van de site alverzoening.webs.com (vJ)
Het volgende is een brief aan de Nederlands Gereformeerde Kerken betreffende  mijn (J. Plantinga) onttrekking op 1-3-2016 als emeritus predikant van dit kerkgenootschap.
 
1 april 2016
De kerk is mij lief.  De Waarheid nog meer.

Waarom dit schrijven

Ds. van der Velde schrijft aan mijn vriend (diegene die de e-mail aan mij doorstuurt) en refereert aan de volgende ingezonden brief in het Nederlands Dagblad.

Ds. van der Velde┬ázegt hierover: “Ik ben er blij mee [?]┬áomdat ik ook verbijsterd ben over de manier waarop Jack onze kerken verliet. Zo doe je dat niet wanneer je echt meeleeft en hart hebt voor een gemeenschap.”

Eerst dacht ik, na meerdere beschuldigingen aan mijn adres en een verdraaiing van mijn standpunt in media en brieven alsmede┬áeen karaktermoord, -ik dacht: ‘wisdom is keeping your mouth shut’. Echter, nadat ik ds. Van der Velde belde en hij meldde dat over mij (niet met mij) gesproken werd (in negatieve zin) in de predikantencontacten en na meerdere vragen van anderen (zelfs uit Zuid-Afrika, waar het ook in de media terechtkwam), ben ik tot de conclusie gekomen: ‘wisdom is saying it’. Dit, mede omdat het om een gewichtige zaak gaat; iets waardoor┬ágemeenteleden misleid kunnen worden. En wat is de misleiding? Een klip en klare┬áaanhangen en verdediging┬ávan alverzoening┬á(of in ieder geval het toelaatbaar achten daarvan)┬áen de daaraan gerelateerde geloofsartikelen; en zeggen dat het niet zo is. Of, om het anders te duiden, zeggen dat┬á’Christus die het al verzoent’, niet hetzelvde is als┬áalverzoening. ‘A rose by any other name is still a rose’. Een neo-orthodoxe┬áBarthiaanse dialectische verzoeningsgedachte┬á(wellicht gebaseerd op een Barthiaanse dialectische Schriftopvatting) is niet minder een alverzoeningsgedachte (zie artikel in┬áOpbouw). Ik meen dat dit een on-“heilzame verwarring” teweeg brengt.

Wanneer is te veel te veel?

Wat is het kantelpunt? Wanneer wordt een beslissing genomen om lid te worden van een ander kerkgenootschap? Is het als een atheïstische predikant boeken schrijft om atheïsme te promoten? Of als een predikant boeken schrijft om aan te tonen dat Jezus niet een historisch figuur was? Of als dit soort opvattingen alleen maar toelaatbaar worden geacht? Of, misschien als je verplicht financieel moet bijdragen om een professor in de theologie te ondersteunen die toekomstige predikanten opleidt in de leer dat de mens God heeft geschapen? En wat, als je lid bent van een kerkgenootschap met een presbyteriaanse kerkstructuur, waar deze dingen spelen, maar in je eigen plaatselijke kerk het wel mee valt? Wat is dan het kantelpunt? Geen eenvoudige vragen om te beantwoorden.

Nu ziet iedereen wel dingen in de kerken waarvan hij of zij┬ádenkt, dit is niet goed, maar niet direct ziet als reden om de kerk te verlaten. Ik ook. Dingen zoals de keuze van een Bijbelvertaling, dood in de wereld voordat zonde in de wereld kwam, vooronderstelde wedergeboorte in plaats van veronderstelde wedergeboorte, vrouw in het ambt, eenzijdige prediking en kerkvisie, hermeneutische opvattingen die te maken hebben met een ‘rand’ aan de schrift;┬áandere opvattingen over homoseksualiteit, samenwonen, doop en verbond, geestelijke gaven, etc.; en deze opvattingen┬ámet allerlei nuances en accenten en┬áverschillen op diverse┬álocaties.

Mijn onttrekking

Voor mij was de emmer redelijk vol, maar toen kwamen er enkele spreekwoordelijke druppels, en heb ik de kerkenraad van de NGK te Kampen een brief geschreven:

.

———————————————————————————————————————————————

Aan: de leden van de Kerkenraden van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Kampen,
18 augustus 2015


Geachte Broeders en Zusters,

Enkele jaren geleden┬á heb ik in een gesprek met een vertegenwoordiging van de kerkenraad┬á aangegeven dat ik in overweging neem om mijn lidmaatschap van de Nederlands Gereformeerde Kerken te be├½indigen.┬á Ik heb toen enkele redenen genoemd. Mijn beslissing is gebaseerd op een cumulatie van redenen waarbij enkele zwaarwegende ontwikkelingen in de Nederlands Gereformeerde Kerken de spreekwoordelijke druppel zijn, zoals het toelaatbaar achten (niet hetzelfde als het er mee eens zijn) van de leer van de alverzoening (en de daarbij behorende opvattingen over God, verzoening, vagevuur, zonde, geloof, gerechtigheid, belijdenisgeschriften, eeuwigheid, etc.┬á(zie voorbeeld: audio 1 en audio 2┬á en link)). Dat deze leer ook ‘toegelaten’ wordt in de opleiding van predikanten in de NGK maakt de situatie des te schrijnender.┬á
Mijn mededeling in genoemd gesprek is, kennelijk, voor kennisgeving aangenomen.
 
Echter, om ‘zo maar’ de kerk waarvan ik predikant (emeritus) ben te verlaten, en om ‘zo maar’ na 38 jaar dienstbaar te zijn als predikant binnen de NGK, de kerk vaarwel te zeggen, lijkt mij niet de koninklijke weg. Ik heb vanwege die reden een verzoek gedaan aan de voorzitter van de kerkenraad om verantwoording af te leggen over┬á mijn beslissing bij de voltallige kerkenraad. Echter, het was gemeend dat het niet wenselijk was dat ik een “podium” hiervoor zou krijgen. De optie om een formele route te volgen door briefwisseling lijkt mij niet wenselijk. Ook een herhaling van het eerste gesprek met een vertegenwoordiging van de kerkenraad als alternatief voor een verantwoording afleggen bij de kerkenraad lijkt mij weinig zinvol.
Ik verzoek u om mijn lidmaatschap te beëindigen op 1 september 2015.

Ik verzoek u de noodzakelijke administratieve maatregelen te nemen, alsook de kerk(en) hieromtrent te informeren.

Ik verzoek u  de regio te informeren over mijn bereidheid om in een van de regiovergaderingen verantwoording af te leggen over mijn beslissing.

Met hoogachting,
J. Plantinga

————————————————————————————————————————————————–

Enkele opmerkingen over deze brief.┬áLet wel, dit is een bekendmaking van mijn onttrekking met enkele redenen daarvoor, en geen klacht of bezwaarschrift, en al helemaal geen bezwaar of klacht tegen een persoon of een opleiding. Als er impliciet wel sprake zou zijn van een aanklacht dan is dat NIET tegen een persoon of opleiding, maar tegen de ÔÇ£ontwikkelingen in de Nederlands Gereformeerde KerkenÔÇØ. Ik spreek van ÔÇ£enkele (voor mij) zwaarwegende ontwikkelingenÔÇØ en ik noem daarvan ├®├®n onderwerp (alverzoening) met ├®├®n voorbeeld (de┬áaudio fragmenten).

Nog iets over het ÔÇ£zo maarÔÇØ. Vooraf gaan vele jaren van zorg over diverse zaken. Over alverzoening betreft dit ca. 7 jaar, sinds openlijk ‘reclame’ voor deze opvatting werd gemaakt via het internet en een predikant met deze opvatting docent werd op de predikantenopleiding. Vragen (geen klachten) in een rondvraag bij de docentenvergadering en bestuursvergadering van het Seminarie ca. 6 jaar geleden over pluriformiteit in de NGK (zie ook: Onderweg), in dit geval dat ik als docent een andere opvatting over alverzoening heb dan een collega docent, werden beantwoord met de opmerking dat er nu eenmaal verschillende opvattingen zijn in de kerken, zoals dat ook is met visies over Isra├½l. Dat moet kunnen was de mening.

Lees verder >>>

Vernietiging, alverzoening, verlorenheid

Bron en┬á┬® Verdieping en aansporing

Vernietigingsvisie of annihilationalisme

door Jildert de Boer

E.W. Bullinger zweeg over de uiteindelijke staat van de verlorenen en Ch. H. Welch was aanhanger van het zogenaamde annihilationisme, de leer van de vernietiging of verdelging (vergelijk de JehovahÔÇÖs Getuigen en de Zevende Dags Adventisten en bijv. ook wijlen H.J. Verwoerd van ÔÇ£Het Profetisch WoordÔÇØ) in plaats van de eeuwige straf voor het rijk der duisternis en de ongelovigen.

Het is bijbels gezien echter onmogelijk teksten met ÔÇ£eeuwig verderfÔÇØ (2 Thess.1:9) of ÔÇ£eeuwig afgrijzenÔÇØ (Dan. 12:2) om te buigen naar vernietiging. Het woord voor ÔÇ£verdervenÔÇØ kan wel verliezen of verloren gaan betekenen, maar nergens een ophouden te bestaan.

Deze leer noemt men ook wel conditionalisme, dat is voorwaardelijke onsterfelijkheid. Niet allen worden behouden, maar de ongelovigen worden tot ÔÇ£nietsÔÇØ in deze kijk op de zaak. Wie niet in Jezus gelooft, blijft dus ÔÇ£nergensÔÇØ. De Boeddhist ziet het opgelost worden in het ÔÇ£hemelse nirwanaÔÇØ, het grote eeuwige ÔÇ£nietsÔÇØ, nou juist als het mooiste ideaal. Het annihilationisme zal hem niet bepaald bewegen om christen te worden!

Als de hel zou betekenen een vernietiging, vertering of uitroeiing, dan is dit in tegenspraak met teksten als Openb.14:10,11 en Openb.20:10, die spreken over pijniging en met diverse Schriftplaatsen waar Jezus Zelf het heeft over ÔÇ£het geween en het tandengeknarsÔÇØ (Matth.8:12; Matth.13:42,50; Matth.22:13; Matth.24:51; Matth.25:30; Luk.13:28). Over de donkerste duisternis, die voor eeuwig voor sommigen is weggelegd, spreken Jud.13 en 2 Petr.2:17. Deze leer van het zogenaamde annihilationisme (=zielvernietiging) wordt vooral openlijk beleden in de richting waar men het ÔÇ£zeven brievenÔÇØ-concept onderwijst (dat alleen PaulusÔÇÖ zeven laatste brieven direct voor de gemeente van nu geschreven zouden zijn). Denijs van Zuijlekom beweerde in het blad ÔÇ£AmenÔÇØ dat de poel des vuurs langzamerhand vanzelf opbrandt en verteert wat erin zit en dat het vuur uit is als de dag Gods met de nieuwe hemel en aarde aanbreekt.

Deze gedachtegang strookt niet met de uitdrukking van de Schrift over het onuitblusbare vuur (Matth.3:12; Luk.3:17). Gods Woord zegt dat het vuur niet wordt uitgeblust of uitgedoofd (Mark.9:38; Jes.66:24).

In Jes.66:24 gaat het niet slechts om het beeld van de vuilnisbelt in het dal van Hinnom bij Jeruzalem, maar om het definitieve oordeel en het afgrijzen over hen die van God afvallig zijn geworden.

De gematigde ultra-dispensationalistische visie (de gemeente begint bij Hand.13:46, of iets eerder) gaat niet mee met de vernietigingsleer en verwerpt eveneens de alverzoenings ÔÇô gedachte.

Alverzoening of universalisme

De gedachte aan alverzoening is niet nieuw.

De alverzoeningsgedachte of het universalisme is al bekend van Origenes, die leefde van 185-254 na Chr.

Alverzoening is lang niet altijd verbonden aan de ultra-bedelingenleer. We denken bijvoorbeeld aan de boeken van de gereformeerde predikant J. Bonda ÔÇ£Het heil van de velenÔÇØ en ÔÇ£Gods ene doelÔÇØ, die een lans proberen te breken voor de alverzoeningstheorie.

Te noemen valt ook de evangelische pinksterbroeder Albert Zijp, die in de periode 1949-1977 in zijn blad ÔÇ£Oorspronkelijk ChristendomÔÇØ voortdurend een bijna hartstochtelijk pleidooi voerde voor de alverzoening.

In de ultra-dispensationalistische stromingen zijn het vooral A.E. Knoch en in Nederland A. Lukkien geweest, die de alverzoeningsleer propageerden. Uitgangspunt van denken is de tekst ÔÇ£opdat God zij alles in allenÔÇØ (1 Kor.15:28).

In deze sector van de ultra-bedelingenbeweging is het niet zo verwonderlijk dat de alverzoeningsleer populair werd. Deze stroming stelde namelijk dat God satan als tegenstander heeft gemaakt (met een verwijzing naar Jes. 45:7) en dat deze niet is gevallen (de passages wat dat betreft over de morgenster in Jes.14 en de beschuttende cherub in Ezech.28 krijgen dan een verwrongen uitleg). Men leert dan nota bene dat de Vader der lichten, die niemand in verzoeking kan brengen en in Wie in het geheel geen duisternis is (Jak.1:13,17 en 1 Joh.1:5), de Schepper zou kunnen zijn van het kwaad.

Dit is in flagrante tegenspraak met alleen al deze Schriftplaatsen en een dergelijke leer stamt uit de koker van satan, de vader der leugen, zelf. Hij ontkent daarmee namelijk zijn eigen val en de zonde waarvan de duivel zelf de oorsprong is (1 Joh.3:8) schrijft hij aan God toe, die de Bron van alle goed is.

Als God de satan alleen maar voor Zijn eigen doeleinden als knecht zou gebruiken -volgens deze visie- dan is het logisch dat Hij het uiteindelijk aan satan verplicht is zelfs deze te behouden.

Met deze zienswijze op de zaak maakt men van het oordeel een kortere of langere louteringstijd, maar ten slotte heeft iedereen -met of zonder geloof in Jezus Christus in dit leven- een behouden aankomst bij God.

De opdracht tot zending en evangelisatie wordt ondergesneeuwd als iedereen -hoe dan ook- per slot van rekening toch gered wordt.

Vaak worden voor alverzoening teksten aangehaald als: ÔÇ£want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt wordenÔÇØ (1 Kor.15:22) en ÔÇ£derhalve, gelijk het door ├®├®n daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door ├®├®n daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten levenÔÇØ (Rom.5:18). De woorden ÔÇ£allenÔÇØ en ÔÇ£alleÔÇØ worden dan gelezen als allen zonder uitzondering, in absolute zin dus.

.┬á┬áIn het verband van Romeinen 5 gaat het al vanaf het eerste vers om geloof en voorts om het verschil tussen het in Adam zijn en het in Christus zijn. Allen die geloven in Christus worden gerechtvaardigd en gaan ten leven in. Dit is geen automatische zaak, maar het blijft: ÔÇ£opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbeÔÇØ (Joh.3:16b). Rom.1:16 noemt het evangelie ÔÇ£een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de GriekÔÇØ.

Een alverzoener als A. Lukkien meent echter dat ons geloof in Christus niet van belang is, maar dat het gaat om het geloof van Christus. Een halve waarheid is erger dan een hele leugen! Het ontvangen van de gave van gerechtigheid geschiedt op basis van geloof! (Rom.3:21,22; Rom.5:17).

In 1 Korinthe 15 gaat het er eveneens om niet te lezen los van het tekstverband. Daar gaat het over degenen die ÔÇ£in Christus zijnÔÇØ (1 Kor.15:18-20,23). Het betreft de opstanding van in Christus gelovige mensen!

Andere bij voorkeur aangehaalde teksten als Fil.2:10,11; Rom.14:11 en Openb.5:13 spreken niet over de verlossing van allen, maar over de erkenning van allen. Over engelen ontfermt Hij Zich niet (Hebr.2:16). Er is geen verzoening (Kol.1:20) voor dat wat ÔÇ£onder de aardeÔÇØ is (Fil.2:10; Openb. 5:13). Deze uitdrukking wijst op de hel of de poel des vuurs.

De leer van de alverzoening haalt de ernst uit het evangelie, zoals Jezus bijvoorbeeld naar de Farizee├½n, die het zo goed wisten, het scherp stelde: ÔÇ£want indien u niet gelooft, dat Ik het ben, zult u in uw zonden stervenÔÇØ (Joh. 8:24). Zondigen is geen onschuldig spelletje!

Van de Zoon van God staat dat Hij de gerechtigheid liefgehad heeft en de ongerechtigheid GEHAAT heeft (Hebr.1:9) en in Zijn navolging geldt dat ook voor ons. Hoe zullen wij ontkomen als we geen ERNST maken met zulk een heil (Hebr.2:3). ÔÇ£Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij oogstenÔÇØ (Gal. 6:7). God is enkel goed, maar Hij haat de zonde! Wij mogen Hem niet voorstellen als een goedzak, of als een ÔÇ£ons lief HeertjeÔÇØ, waarbij de absolute heiligheid van God buiten beeld blijft.

De vertegenwoordigers van de leer van de alverzoening doen Gods krachtige oproep tot bekering NU in deze tijd tekort, omdat ze er ten onrechte bij voorbaat van uitgaan dat allen LATER behouden zullen worden. In het oude testament lezen we bijvoorbeeld: ÔÇ£Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meerÔÇØ (Jes.45:22). In het nieuwe testament kunnen we een soortgelijk vers nemen: ÔÇ£God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, HEDEN aan de mensen, dat zij ALLEN OVERAL tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekkenÔÇØ (Hand.17:30,31).

De alverzoeningsgedachte verlamt de noodzaak tot zending en evangelisatie, want in deze visie wordt iedereen, hetzij vroeger, hetzij later, toch wel behouden.

Teksten over de poel des vuurs met de aanduiding ÔÇ£in ALLE eeuwighedenÔÇØ (tot in de aionen der aionen) worden dan als voor een (zeer) lange tijd, dus als tijdelijke straf- en/of louteringsperiode, verklaard. We denken aan gedeelten als Openb.14:11; Openb.19:20; Openb.20:10,14-15; Openb. 21:8,27 en Openb.22:15 en niet in het minst aan de woorden van Jezus Zelf in Mark.9:43-48.

Merkwaardigerwijs verklaren mensen, die in de alverzoening geloven, positieve teksten die gaan over het eeuwige leven en in alle eeuwigheden wel als altijddurend en eindeloos. Teksten echter die gaan over eeuwige straf en pijniging ÔÇ£tot in alle eeuwighedenÔÇØ beschouwt men echter als tijdelijk, hoewel diverse aionen durend. Dit is absoluut inconsequent.

Eeuwige verlorenheid

Jezus is wel in het dodenrijk geweest, maar nooit in de situatie van de tweede dood of poel des vuurs, die volkomen buiten de genade staat. Daaruit is geen wederkeer mogelijk. Nergens leert de Schrift een opstanding uit de tweede dood (Openb.2:11; Openb.20:6,14; Openb.21:8). Er bestaat geen Schriftplaats over!

(meer…)

Kerk die alverzoening leert moet sluiten

Voorganger bekeerd tot de alverzoening. Gevolg: kerk dicht.

Ik had tijdens mijn ‘alverzoeningsroes‘ meegekregen dat Carlton Pearson, een bekend charismatisch voorganger┬áuit de V.S. ,┬áuit de kast was gekomen en besloot┬áde alverzoening┬áte gaan┬áuitventen.┬áHij kon het, zoals we wel vaker zien, nergens anders meer over hebben. Destijds was de gemeente waar hij voorganger was een mega kerk*, (meer dan 6000 leden).┬á Op CIP stond dit bericht, wat ik toen het in 2008 gepubliceerd was, niet meegekregen had. Een niet┬áhelemaal verrassend┬ágevolg van deze leer. (vJ)

Een kerk in Tulsa, Oklahoma, die enkele jaren geleden nog meer dan 6000 leden telde en tot de megakerken werd gerekend, sluit haar deuren. Er is nog maar een handjevol leden over. Reden: De voorganger preekt alleen nog maar over alverzoening.
Eens was bisschop Carlton Pearson een van de charismatische leiders in Amerika die een grote toekomst binnen de beweging werd toegedicht. Hij leidde de Hoger Dimensions Church die iets meer dan 6000 leden telde, was een regelmatige gesprekspartner in tv-programmaÔÇÖs van Trinity Broadcasting Network, was lid van de Raad van Bestuur van de Oral Roberts Universiteit, en hij maakte deel uit van een groep zwarte religieuze leiders die president George Bush adviseerden na diens verkiezingsoverwinning in 2000.

Enkele jaren geleden kwam Pearson naar eigen zeggen tot het inzicht dat God ieder mens in de hemel toelaat, ongeacht het feit of diegene de Naam van Jezus heeft aangeroepen. Pearson begon vervolgens zondag na zondag te preken over alverzoening.

Dat pikten de kerkleden niet en al spoedig stapte een deel van hen op. Maar Pearson ging door en steeds meer mensen begonnen zich onder zijn prediking onbehaaglijk te voelen en verlieten de kerk. Wat nog maar enkele jaren een bloeiende gemeente met meer dan 6000 leden was, is vandaag de dag een klein groepje, volgens sommigen letterlijk op de vingers van twee handen te tellen,

Pearson heeft nu het hoofd in de schoot geworpen. Hij maakte zondag bekend dat de kerk definitief haar deuren sluit en opgeheven wordt. ÔÇ£Zo heeft het geen zin meer.ÔÇØ

* Ik zie een mega kerk bepaald niet als een ideale manier van gemeente zijn. Integendeel zelfs, ik zou er zelf met een boog omheen lopen.

Alverzoening © 2016 Frontier Theme