Alverzoening

weerwoord voor een dwaalleer Joh. 1:12

De uitnodiging van zondaars tot zaligheid (2)

DE UITNODIGING VAN ZONDAARS

tot

ZALIGHEID

EEN LEERREDE

over

JOH. 7: vs. 37.

TE AMSTERDAM,

3 November 1833.

DOOR

ERNST FRIEDRICH BALL

Tweede deel

┬╗ En op de laatste dag, zijnde de grote dag des feestes , stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.Joh 7:37

Deze woorden ,┬ágeliefden, ┬ámag ik wel, met alle eerbied voor de┬áhele inhoud van de┬áSchrift , tot de meest bijzondere Bijbelplaatsen re┬¡kenen ,waarop ‘de balsem der genade (om zo te spreken)┬áal boven drijft’ ; die men┬áalleen maar┬áhoeft te horen, al ondervindt men ook de kracht niet van zichzelf om meteen te bevatten, wat voor zegen ze bevatten. Wie weet hoevele mensen er al door bemoedigd, bekrachtigd,┬áversterkt en getroost door zijn geworden; die, – sinds zij voor het eerst uitgesproken werden – , eeuwige troost in het hart gestort hebben ; tot die spreu┬¡ken , welke oud en bekend , en toch┬ásteeds weer┬ánieuw ‘en dierbaar bleven ; die, hoe dikwijls ook verklaard, overwogen en toegelicht , telkens weer nieuwe stof tot overdenking vanwege hun onuitsprekelijke diepte bieden.

Ja , geliefden! Deze woordenÔÇö ik beken het graag ÔÇö behoren tot de meest geliefde onderwerpen van verkondigers van het Evangelie , want zij stellen hen in de gelegenheid, om het mooiste deel van bediening uit te oefenen ; om alles , wat zondaar heet en behoud zoekt, tot de Zaligmaker te nodigen , van Zijn zondaars┬¡liefde en de volheid van Zijn genade te roemen, en daarop allen te wijzen , die Hem zoeken.

De Heere schenke dan Zijn dienaar genade en wijsheid , om ook vandaag iets van de heerlijke inhoud van dit woord te tonen; dat Hij onze harten mag openen zoals eens ook bij Lydia deed, om naar Zijn stem te horen.

Hoe Jezus zondaars tot de za­ligheid uitnodigt

Wie is het die uitnodigt?

┬╗ En op de laatste dag, zijnde de grote dag der feestes , stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.Joh 7:37

Jezus is het die hier roep, beste lezer. Maar wie is deze Jezus?,

Dat is een terechte vraag; want de persoon die de uitnodiging doet, komt bij onze tekst alleszins in aanmerking. Is Hij voor u een vreemdeling , een mens als ik ? Kent u Hem als zo iemand , op wiens beloften men niet kan vertrouwen? Of heeft Hij niet het minste recht, om iets van u te eisen ? dan kan men het u niet kwalijk nemen , als u deze roepstem onderschat of zelfs verwerpt ; gewoon een een mens? Nee, lezer, dat is Hij niet; Hij is de ├®├®ngeboren Zoon van God! wanneer Hij spreekt, beven de Hemelen. , wordt de aarde verschrikt en staan de engelen gereed Zijn wil te volbrengen ; op Zijn woord verstomt de zee, wordt de storm gestild , en varen de duivelen tandknarsend uit. Als zo iemand spreekt, dan , dunkt mij , ge┬¡liefde toehoorders kunt u niet aarzelen te ho┬¡ren ; of zou Hij uw vertrouwen niet waardig zijn ? Nee, dat kan niet; want ┬╗Hij is de eeuwige en heilige God; geen man, dat Hij liegen zou, noch een mensenkind , dat het Hem berou┬¡wen zou; zou Hij het zeggen en niet doen; of spreken , en niet bestendig maken ?” (Num.23 vs. 19.) Hemel en aarde zullen eerder vergaan, dan dat de minste van Zijn woorden , bedreigingen of beloften onvervuld zouden blijven. Deze uitnodiging en belofte staat vast. ┬╗Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig !” kan ook met recht van deze tekstwoorden gezegd worden. Waarom zou de uitnodiging van zo een uw aandacht niet verdienen ?

Kent u Hem nog helemaal niet, en weet u nog niet wat Hij zeggen wil ? Voor Hij verder gaat , kunt u al weten, dat wat Hij zal zeggen over uw zaligheid, uw eeuwig heil gaat. U leest het hier in onze tekst ; Hij , die hier spreekt, wordt Jezus , dat is Zalig­maker, genaamd ; en wanneer Hij spreekt, wie zou niet graag de woorden van een Redder horen , ook al kent men Hem verder niet?

Een vreemdeling die u nog niet kent, is Jezus dat voor u beste hoorder? U hebt over Hem gehoord maar u kent Hem niet? Hoort u tot die ongelukkigen, die, ondanks Gods herhaaldelijk roepen met verharde harten en zinnen weglopen en van Hem niet weten willen; die, ijskoud tot in hun bin­nenste , onder de stralen van Zijn liefdegloed , als versteend blijven? O! kom toch, lees de woorden van onze tekst, en geloof vandaag nog in Hem die Liefde is.

U ziet Hem hier in Johannes 7 op het Loofhuttenfeest , be­zig de menigte, die daar bijeen gekomen was, de kinderen van Jeruzalem bij Zich te verzamelen , zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels verzamelt; maar zij wilden niet; ja als beloning voor Zijn trouw sturen zij dienaren uit om Hem gevangen te nemen. Maar Zijn al­les overtreffende liefde wordt niet moe, noch verdriet het Hem ; als de laatste dag van het Feest aanbreekt , die die grootste was omdat op deze dag met de gebruikelijke plechtigheid het water uit de fontein van Siloam geput werd, , werpt Hij nog eer keer het net van het Evangelie uit onder de grote menigte

Hij gaat op een verhoogde plaats staan ÔÇö want een ieder moet Hem kunnen zien ÔÇö en roept met luide stem, opdat een ieder de liefdevolle uitno┬¡diging zal horen : ┬╗Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke!” En zo rijk in liefde, zo zachtmoedig en geduldig is Hij ook vandaag nog voor Zijn vijanden ; opdat wij allen de liefelijke stem van het Evangelie zouden horen, en Zijn zondaarsliefde erkennen, heeft Hij ons Zijn Woord in onze woningen, en Zijn dienstknechten als leraars gegeven, en zou u dan, gelief┬¡den, uw oren sluiten, en, als deze Jezus spreekt zeggen : ┬╗ik ken deze mens niet ?”

Maar u kent Hem, en hebt al iets van Zijn liefde gesmaakt , van Zijn liefdeskoorden gevoeld; in Zijn Licht hebt u uw ellende ingezien. Erken dan nu dat Zijn liefde u getrokken heeft; hoe Hij door de stem van Zijn Woord u geroepen heeft ; dat Hij u tot bekering wil bewegen; hoe Zijn geest in uw hart werkt. DAN is Hij voor u geen vreemdeling meer; dan kent u Hem immers als de goede Heiland, die niet alleen sinds uw geboorte, maar veel eerder, lange tijd daarvoor, aan u gedacht heeft, voor u gezorgd heeft, ja, voor u leed en stierf. Dan wilt u toch ook weten wat Hij vandaag, opnieuw, en ook verder nog te zeggen heeft?

wordt vervolgd met:

  • Wie zijn het die uitgenodigd worden
  • De uitnodiging zelf

The Author

vader Jakob

Mijn bijnaam is vader Jakob, omdat ik Jakob heet en vader ben, met kleine v. Ik ben een taalliefhebber en een liefhebber van het Woord met een grote W. Beschouw mezelf als niet passend in enige denominatie of kerkgenootschap. Erg benieuwd naar de toekomst.

1 Comment

Add a Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alverzoening © 2016 Frontier Theme